Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 – Aanbiedingen
ARTIKEL 4 – Overeenkomst
ARTIKEL 5 – Verplichtingen Opdrachtgever
ARTIKEL 6 – Verplichtingen Opdrachtnemer
ARTIKEL 7 – Geheimhouding
ARTIKEL 8 – Tarieven
ARTIKEL 9 – Betalingen, rente en incassokosten
ARTIKEL 10 – Einde van de overeenkomst
ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid
ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendom
ARTIKEL 13 – Overmacht
ARTIKEL 14 – Geschillen
ARTIKEL 15 – Slotbepalingen

1. Definities

1.1 De begrippen die in deze algemene voorwaarden worden gehanteerd, hebben de betekenis zoals hieronder wordt weergeven.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die diensten van Bekkering Media afneemt

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst betreffende de diensten van Bekkering Media die opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5. Opdracht: de dienst die in de overeenkomst is benoemd.

1.6 Overmacht: alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Bekkering Media verhinderen en die niet aan Bekkering Media zijn toe te rekenen.

1.7 Derden: de (rechts)persoon, anders dan opdrachtgever of opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Opdrachtnemer wijst toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Ingeval enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleert laatstbedoelde bepaling.

2.4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Ingeval Opdrachtnemer deze toezendt aan Opdrachtgever, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor Opdrachtnemer en Opdrachtgever bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending.

2.5. Wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Algemene Voorwaarden en/of tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn vastgelegd.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

3.2. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, specificaties en overige informatie, die Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt en de wensen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

3.3. Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.

3.4. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, catalogi, folders en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

3.5. Toezending van aanbiedingen, catalogi, prijslijsten e.d. verplichten Opdrachtnemer niet tot acceptatie van een opdracht.

3.6. Informatie en adviezen van Opdrachtnemer zijn uitsluitend van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

3.7. Offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, software, werkwijzen en bescheiden, die op de overeenkomst betrekking hebben en Opdrachtnemer heeft verstrekt alsmede de eventuele auteursrechten en andere intellectuele rechten, blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven.

3.8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

4. Overeenkomst

4.1. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

4.3. Indien Opdrachtgever dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

4.4. Indien Opdrachtgever gedurende de proefperiode van 14 (veertien) dagen de overeenkomst niet ontbindt, wordt aangenomen dat de overeenkomst verder wordt voortgezet.

4.5. Na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de reden, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverminderd het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1. Alle Opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen.

5.2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken.

5.3. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Opdrachtnemer ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Opdrachtnemer terug te zenden.

5.4 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever. Meerwerk zal worden vergoed tegen de bij de Opdrachtnemer geldende gebruikelijke tarieven.

5.5 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de Opdrachtnemer wordt overschreden. De Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd.

5.9. Door verstrekking van de Opdracht verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een gebruiksrecht op alle voor de Opdracht benodigde Intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtnemer zal van dit gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de Opdracht.

5.10. Indien Opdrachtnemer activiteiten verricht buiten haar eigen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen, zoals een werkruimte, computer, internet, telefoon, e.d. Bovendien zal Opdrachtgever – voor zover van toepassing – verschuldigd parkeergeld vergoeden, alsmede een kilometervergoeding van € 0,19. Het aantal kilometers zal worden berekend vanaf de vestigingsplaats van Opdrachtnemer tot aan de locatie, aan de hand van (snelste) routebeschrijving van Google Maps.

6. Verplichtingen Opdrachtnemer

6.1. Opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever in onafhankelijkheid en naar beste weten en verricht en levert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen, een en ander naar de op dat moment huidige stand van de wetenschap en techniek.

6.2. Indien tussentijds veranderingen, wijzigingen of nieuwe feiten zich voordoen ten aanzien van de gegevens genoemd in de artikelen 3.2, 3.4 en 5.2, is Opdrachtnemer bevoegd eenzijdig de overeenkomst aan te passen, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen/ontbinden.

7. Geheimhouding

7.1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van de bedrijfsgegevens, cliënt gegevens en producten van de ander, waarvan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kennis is genomen. Een en ander zal slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

7.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de website van Opdrachtnemer te plaatsen en te gebruiken als referentie richting derden.

8. Tarieven

8.1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een betaling verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.

8.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

Gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;
Gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en goederen aan Opdrachtnemer;
Vermeld in euro’s
Exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;
Exclusief vervoers-, verlet- en verblijfkosten en verzekering;

8.3. De verschuldigde bedragen zijn inclusief de in artikel 8.2 genoemde verhogingen. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Opdrachtnemer gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

8.4. De verschuldigde betaling zullen steeds per maand achteraf door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

9. Betaling, rente en incassokosten

9.1. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

9.2. Betaling van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voorgenoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op x% rente per maand (of wettelijke rente), vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

9.3. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimumbedrag van 40 euro.

10 Einde van de overeenkomst

10.1. De overeenkomst eindigt door opzegging, faillissement van Opdrachtnemer of Opdrachtgever, overmacht in de zin van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden of door overlijden van Opdrachtgever of Opdrachtnemer.

10.2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen op ieder moment de overeenkomst schriftelijk ontbinden, indien er sprake is van tekortkoming in de nakoming en deze tijdelijke of blijvende onmogelijk is.

10.3. Alvorens Opdrachtgever of Opdrachtnemer de overeenkomst kan ontbinden gelet op artikel 10.2., moet de partij die tekortschiet in de nakoming in gebreke zijn gesteld.

10.4. Onder blijvende of tijdelijke tekortkoming in de nakoming wordt in ieder geval verstaan het geval waarin Opdrachtnemer meer dan 21 (eenentwintig) dagen achtereen geen uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

10.5. De datum van dagtekening van het geschrift wordt gezien als de einddatum van de overeenkomst.

10.6. Eerder gedane betalingen of verrichte prestaties zijn door opzegging van de overeenkomst niet onverschuldigd verricht.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Opdrachtnemer kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Opdrachtnemer.

11.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtgever voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

11.3. De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Bekkering Media is in ieder geval beperkt tot het dubbele van het ter zake van de betreffende overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting in de periode vanaf 1 jaar voorafgaande aan het ontstaan van de aansprakelijkheid.

11.4. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 50.000,-.

11.5. In gevallen waarin Bekkering Media door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door Producten en/of goederen en/of werkzaamheden, die Bekkering Mediaheeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Bekkering Media onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Bekkering Media ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, hetzij anderszins.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten blijven voor iedere Opdracht door Opdrachtnemer uitgevoerd, bij Opdrachtnemer rusten, de bepaling van artikel 5.9.

13. Overmacht

13.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer en Opdrachtgever verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

13.2. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, natuurgeweld, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer te beperken.

13.3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van
Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

14. Derden

14.1. Opdrachtnemer is gerechtigd diensten van derden te betrekken, dan wel te verstrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15. Slotbepalingen

15.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2. De rechtbank te Leeuwarden zal bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht om de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

15.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Datum van ondertekenen:

Naam en handtekening opdrachtgever

Naam en handtekening opdrachtnemer